Q612

Popis: Polycystická ledvina, typu dospělých
Klíčová slova: Polycystická ledvina, typu dospělých, Q612
Hits: 315
Skupina: Q60-Q64
Kod diagnozy Q612
Popis Q612 Polycystická ledvina, typu dospělých
skupina MKN 10 Q60-Q64
Google search výsledky o "Polycystická ledvina, typu dospělých "
Google images obrázky "Polycystická ledvina, typu dospělých "