Diagnoza skupiny Z55-Z65
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z55 Problémy spojené se vzděláním a gramotností 201
Z550 Negramotnost a gramotnost nízké úrovně 182
Z551 Nepřístupné a nedosažitelné školní vzdělání 216
Z552 Neúspěšné zkoušky 216
Z553 Snížený školní prospěch 218
Z554 Špatné školské (vzdělávací) přízpůsobení a neshoda s učiteli a spolužáky 200
Z558 Jiné problémy spojené se vzděláním a gramotností 194
Z559 Problémy spojené se vzděláním a gramotností, NS 177
Z56 Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností 226
Z560 Nezaměstnanost, NS 162
Z561 Změna zaměstnání (výdělečné práce) 162
Z562 Hrozba ztráty zaměstnání (výdělečné práce) 218
Z563 Stresový pracovní řád 223
Z564 Neshoda s nadřízeným a spolupracovníky 202
Z565 Nevhodná práce 201
Z566 Jiné fyzické a duševní napětí ve spojení s prací 225
Z567 Jiné a neurčené problémy spojené se zaměstnáním (výdělečnou prací) 208
Z57 Vystavení - expozice - rizikovým faktorům v zaměstnání 212
Z570 Pracovní vystavení hluku 176
Z571 Pracovní vystavení záření (radiaci) 205
Z572 Pracovní vystavení prachu 296
Z573 Pracovní vystavení jiným vzdušným kontaminacím 164
Z574 Pracovní vystavení toxickým prostředkům v zemědělství 189
Z575 Pracovní vystavení toxickým prostředkům v jiných průmyslech 200
Z576 Pracovní vystavení extrémním teplotám 178
Z577 Pracovní vystavení vibracím 196
Z578 Pracovní vystavení jiným rizikovým faktorům 270
Z579 Pracovní vystavení neurčeným rizikovým faktorům 196
Z58 Problémy spojené s přírodním prostředím 211
Z580 Vystavení hluku 171
Z581 Vystavení znečištěnému ovzduší 205
Z582 Vystavení znečištěné vodě 157
Z583 Vystavení znečištěné půdě 188
Z584 Vystavení záření (radiaci) 167
Z585 Vystavení jinému znečištění 192
Z586 Nedostatečné zásobování pitnou vodou 177
Z587 Vystavení tabákovému kouři 172
Z588 Jiné problémy spojené s přírodním prostředím 200
Z589 Problémy spojené s přírodním prostředím, NS 174
Z59 Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi 189
Z590 Bezdomovství 207
Z591 Nedostatečné bydlení 172
Z592 Neshoda se sousedy, nájemníky, domácími 179
Z593 Problémy spojené se životem v ústavu 172
Z594 Nedostatek přiměřené potravy 186
Z595 Extrémní chudoba 259
Z596 Nízký příjem 217
Z597 Nedostatečné sociální pojištění a účinná podpora 199
Z598 Jiné problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi 180
Z599 Problém spojený s bydlením a ekonomickými okolnostmi, NS 206
Z60 Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím 204
Z600 Problémy přizpůsobení změnám životního cyklu 180
Z601 Atypická rodičovská situace 254
Z602 Osamělé žití 201
Z603 Obtížné převzetí jiné kultury 196
Z604 Společenské vyloučení a zavržení 191
Z605 Terč vnímané nepříznivé diskriminace a perzekuce 213
Z608 Jiné problémy spojené se společenským prostředím 208
Z609 Problémy spojené se společenským prostředím, NS 190
Z61 Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství 191
Z610 Ztráta láskyplného vztahu v dětství 193
Z611 Odstranění z domova v dětství 206
Z612 Změněné modely rodinných vztahů v dětství 196
Z613 Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství 207
Z614 Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou uvnitř primár.podpůrné skupiny 214
Z615 Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou mimo primár.podpůrnou skupinu 206
Z616 Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte 190
Z617 Osobní děsivá zkušenost v dětství 201
Z618 Jiné negativní životní události v dětství 196
Z619 Negativní životní událost, NS 176
Z62 Jiné problémy spojené s výchovou 195
Z620 Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola 222
Z621 Nadměrná rodičovská ochrana 201
Z622 Institucionální (ústavní) výchova 222
Z623 Nepřátelství k dítěti, dítě - obětní beránek 207
Z624 Emocionální (citové) zanedbání dítěte 185
Z625 Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově 192
Z626 Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy 179
Z628 Jiné určené problémy spojené s výchovou 197
Z629 Problémy spojené s výchovou, NS 199
Z63 Jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, včetně rodinných okolností 241
Z630 Problémy ve vztahu k manželovi(-ce) nebo partnerovi(-ce) 217
Z631 Problémy ve vztahu k rodičům a tchánovi a tchyni 209
Z632 Nepřiměřená rodinná podpora 184
Z633 Chybění člena rodiny 190
Z634 Zmizení nebo smrt člena rodiny 158
Z635 Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem 192
Z636 Závislý příbuzný, který potřebuje domácí péči 191
Z637 Jiné stresující životní události působící na rodinu a domácnost 227
Z638 Jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou 191
Z639 Problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, NS 203
Z64 Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi 203
Z640 Problémy spojené s nechtěným těhotenstvím 220
Z641 Problémy spojené s multiparitou 195
Z642 Vyhledávání a přijímání fyzik.,výž.a chem.zásahů,o nichž je známo, že jsou nebezp.a škodl. 206
Z643 Vyhledávání a přijímání výchov.a psycholog.zásahů,o nichž je známo,že jsou nebezp.a škodl. 233
Z644 Neshoda s poradci 199
Z65 Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi 200
Z650 Rozsudek v civilních a trestních řízeních bez uvěznění 206
Z651 Uvěznění a jiné zadržení 182
Z652 Problémy spojené s propuštěním z vězení 176
Z653 Problémy spojené s jinými zákonnými okolnostmi 193
Z654 Oběť zločinu a terorismu 178
Z655 Vystavení pohromě, válce a jiným nepřátelstvím 195
Z658 Jiné určené problémy spojené s psychosociálními okolnostmi 196
Z659 Problém spojený s neurčenými psychosociálními okolnostmi 177