Diagnoza skupiny Z55-Z65
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z55 Problémy spojené se vzděláním a gramotností 197
Z550 Negramotnost a gramotnost nízké úrovně 175
Z551 Nepřístupné a nedosažitelné školní vzdělání 209
Z552 Neúspěšné zkoušky 215
Z553 Snížený školní prospěch 210
Z554 Špatné školské (vzdělávací) přízpůsobení a neshoda s učiteli a spolužáky 188
Z558 Jiné problémy spojené se vzděláním a gramotností 193
Z559 Problémy spojené se vzděláním a gramotností, NS 177
Z56 Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností 225
Z560 Nezaměstnanost, NS 161
Z561 Změna zaměstnání (výdělečné práce) 157
Z562 Hrozba ztráty zaměstnání (výdělečné práce) 208
Z563 Stresový pracovní řád 212
Z564 Neshoda s nadřízeným a spolupracovníky 201
Z565 Nevhodná práce 200
Z566 Jiné fyzické a duševní napětí ve spojení s prací 210
Z567 Jiné a neurčené problémy spojené se zaměstnáním (výdělečnou prací) 204
Z57 Vystavení - expozice - rizikovým faktorům v zaměstnání 205
Z570 Pracovní vystavení hluku 174
Z571 Pracovní vystavení záření (radiaci) 201
Z572 Pracovní vystavení prachu 282
Z573 Pracovní vystavení jiným vzdušným kontaminacím 163
Z574 Pracovní vystavení toxickým prostředkům v zemědělství 184
Z575 Pracovní vystavení toxickým prostředkům v jiných průmyslech 197
Z576 Pracovní vystavení extrémním teplotám 174
Z577 Pracovní vystavení vibracím 191
Z578 Pracovní vystavení jiným rizikovým faktorům 259
Z579 Pracovní vystavení neurčeným rizikovým faktorům 191
Z58 Problémy spojené s přírodním prostředím 200
Z580 Vystavení hluku 169
Z581 Vystavení znečištěnému ovzduší 203
Z582 Vystavení znečištěné vodě 155
Z583 Vystavení znečištěné půdě 187
Z584 Vystavení záření (radiaci) 166
Z585 Vystavení jinému znečištění 190
Z586 Nedostatečné zásobování pitnou vodou 173
Z587 Vystavení tabákovému kouři 171
Z588 Jiné problémy spojené s přírodním prostředím 198
Z589 Problémy spojené s přírodním prostředím, NS 169
Z59 Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi 185
Z590 Bezdomovství 203
Z591 Nedostatečné bydlení 164
Z592 Neshoda se sousedy, nájemníky, domácími 178
Z593 Problémy spojené se životem v ústavu 171
Z594 Nedostatek přiměřené potravy 185
Z595 Extrémní chudoba 256
Z596 Nízký příjem 198
Z597 Nedostatečné sociální pojištění a účinná podpora 191
Z598 Jiné problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi 179
Z599 Problém spojený s bydlením a ekonomickými okolnostmi, NS 194
Z60 Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím 191
Z600 Problémy přizpůsobení změnám životního cyklu 178
Z601 Atypická rodičovská situace 247
Z602 Osamělé žití 199
Z603 Obtížné převzetí jiné kultury 188
Z604 Společenské vyloučení a zavržení 181
Z605 Terč vnímané nepříznivé diskriminace a perzekuce 202
Z608 Jiné problémy spojené se společenským prostředím 200
Z609 Problémy spojené se společenským prostředím, NS 185
Z61 Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství 180
Z610 Ztráta láskyplného vztahu v dětství 192
Z611 Odstranění z domova v dětství 202
Z612 Změněné modely rodinných vztahů v dětství 191
Z613 Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství 197
Z614 Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou uvnitř primár.podpůrné skupiny 203
Z615 Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou mimo primár.podpůrnou skupinu 195
Z616 Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte 187
Z617 Osobní děsivá zkušenost v dětství 192
Z618 Jiné negativní životní události v dětství 191
Z619 Negativní životní událost, NS 174
Z62 Jiné problémy spojené s výchovou 193
Z620 Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola 202
Z621 Nadměrná rodičovská ochrana 193
Z622 Institucionální (ústavní) výchova 215
Z623 Nepřátelství k dítěti, dítě - obětní beránek 199
Z624 Emocionální (citové) zanedbání dítěte 178
Z625 Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově 185
Z626 Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy 172
Z628 Jiné určené problémy spojené s výchovou 190
Z629 Problémy spojené s výchovou, NS 190
Z63 Jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, včetně rodinných okolností 226
Z630 Problémy ve vztahu k manželovi(-ce) nebo partnerovi(-ce) 205
Z631 Problémy ve vztahu k rodičům a tchánovi a tchyni 198
Z632 Nepřiměřená rodinná podpora 183
Z633 Chybění člena rodiny 189
Z634 Zmizení nebo smrt člena rodiny 157
Z635 Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem 185
Z636 Závislý příbuzný, který potřebuje domácí péči 190
Z637 Jiné stresující životní události působící na rodinu a domácnost 220
Z638 Jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou 188
Z639 Problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, NS 200
Z64 Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi 193
Z640 Problémy spojené s nechtěným těhotenstvím 203
Z641 Problémy spojené s multiparitou 187
Z642 Vyhledávání a přijímání fyzik.,výž.a chem.zásahů,o nichž je známo, že jsou nebezp.a škodl. 202
Z643 Vyhledávání a přijímání výchov.a psycholog.zásahů,o nichž je známo,že jsou nebezp.a škodl. 227
Z644 Neshoda s poradci 191
Z65 Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi 192
Z650 Rozsudek v civilních a trestních řízeních bez uvěznění 198
Z651 Uvěznění a jiné zadržení 181
Z652 Problémy spojené s propuštěním z vězení 170
Z653 Problémy spojené s jinými zákonnými okolnostmi 192
Z654 Oběť zločinu a terorismu 177
Z655 Vystavení pohromě, válce a jiným nepřátelstvím 189
Z658 Jiné určené problémy spojené s psychosociálními okolnostmi 187
Z659 Problém spojený s neurčenými psychosociálními okolnostmi 174