Diagnoza skupiny Z55-Z65
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z55 Problémy spojené se vzděláním a gramotností 194
Z550 Negramotnost a gramotnost nízké úrovně 169
Z551 Nepřístupné a nedosažitelné školní vzdělání 205
Z552 Neúspěšné zkoušky 215
Z553 Snížený školní prospěch 205
Z554 Špatné školské (vzdělávací) přízpůsobení a neshoda s učiteli a spolužáky 182
Z558 Jiné problémy spojené se vzděláním a gramotností 192
Z559 Problémy spojené se vzděláním a gramotností, NS 175
Z56 Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností 224
Z560 Nezaměstnanost, NS 161
Z561 Změna zaměstnání (výdělečné práce) 157
Z562 Hrozba ztráty zaměstnání (výdělečné práce) 204
Z563 Stresový pracovní řád 208
Z564 Neshoda s nadřízeným a spolupracovníky 201
Z565 Nevhodná práce 200
Z566 Jiné fyzické a duševní napětí ve spojení s prací 201
Z567 Jiné a neurčené problémy spojené se zaměstnáním (výdělečnou prací) 203
Z57 Vystavení - expozice - rizikovým faktorům v zaměstnání 205
Z570 Pracovní vystavení hluku 173
Z571 Pracovní vystavení záření (radiaci) 199
Z572 Pracovní vystavení prachu 279
Z573 Pracovní vystavení jiným vzdušným kontaminacím 163
Z574 Pracovní vystavení toxickým prostředkům v zemědělství 182
Z575 Pracovní vystavení toxickým prostředkům v jiných průmyslech 195
Z576 Pracovní vystavení extrémním teplotám 173
Z577 Pracovní vystavení vibracím 190
Z578 Pracovní vystavení jiným rizikovým faktorům 250
Z579 Pracovní vystavení neurčeným rizikovým faktorům 189
Z58 Problémy spojené s přírodním prostředím 198
Z580 Vystavení hluku 169
Z581 Vystavení znečištěnému ovzduší 203
Z582 Vystavení znečištěné vodě 154
Z583 Vystavení znečištěné půdě 186
Z584 Vystavení záření (radiaci) 166
Z585 Vystavení jinému znečištění 190
Z586 Nedostatečné zásobování pitnou vodou 173
Z587 Vystavení tabákovému kouři 170
Z588 Jiné problémy spojené s přírodním prostředím 196
Z589 Problémy spojené s přírodním prostředím, NS 169
Z59 Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi 183
Z590 Bezdomovství 203
Z591 Nedostatečné bydlení 163
Z592 Neshoda se sousedy, nájemníky, domácími 178
Z593 Problémy spojené se životem v ústavu 171
Z594 Nedostatek přiměřené potravy 185
Z595 Extrémní chudoba 256
Z596 Nízký příjem 196
Z597 Nedostatečné sociální pojištění a účinná podpora 190
Z598 Jiné problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi 179
Z599 Problém spojený s bydlením a ekonomickými okolnostmi, NS 189
Z60 Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím 191
Z600 Problémy přizpůsobení změnám životního cyklu 176
Z601 Atypická rodičovská situace 245
Z602 Osamělé žití 198
Z603 Obtížné převzetí jiné kultury 188
Z604 Společenské vyloučení a zavržení 177
Z605 Terč vnímané nepříznivé diskriminace a perzekuce 194
Z608 Jiné problémy spojené se společenským prostředím 198
Z609 Problémy spojené se společenským prostředím, NS 183
Z61 Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství 176
Z610 Ztráta láskyplného vztahu v dětství 192
Z611 Odstranění z domova v dětství 201
Z612 Změněné modely rodinných vztahů v dětství 189
Z613 Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství 193
Z614 Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou uvnitř primár.podpůrné skupiny 195
Z615 Problémy spojené s údajným sexuál.zneužíváním dítěte osobou mimo primár.podpůrnou skupinu 189
Z616 Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte 185
Z617 Osobní děsivá zkušenost v dětství 192
Z618 Jiné negativní životní události v dětství 190
Z619 Negativní životní událost, NS 174
Z62 Jiné problémy spojené s výchovou 193
Z620 Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola 199
Z621 Nadměrná rodičovská ochrana 192
Z622 Institucionální (ústavní) výchova 207
Z623 Nepřátelství k dítěti, dítě - obětní beránek 195
Z624 Emocionální (citové) zanedbání dítěte 177
Z625 Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově 185
Z626 Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy 172
Z628 Jiné určené problémy spojené s výchovou 185
Z629 Problémy spojené s výchovou, NS 182
Z63 Jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, včetně rodinných okolností 221
Z630 Problémy ve vztahu k manželovi(-ce) nebo partnerovi(-ce) 198
Z631 Problémy ve vztahu k rodičům a tchánovi a tchyni 193
Z632 Nepřiměřená rodinná podpora 183
Z633 Chybění člena rodiny 189
Z634 Zmizení nebo smrt člena rodiny 157
Z635 Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem 185
Z636 Závislý příbuzný, který potřebuje domácí péči 190
Z637 Jiné stresující životní události působící na rodinu a domácnost 220
Z638 Jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou 187
Z639 Problémy spojené s primární podpůrnou skupinou, NS 195
Z64 Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi 189
Z640 Problémy spojené s nechtěným těhotenstvím 198
Z641 Problémy spojené s multiparitou 183
Z642 Vyhledávání a přijímání fyzik.,výž.a chem.zásahů,o nichž je známo, že jsou nebezp.a škodl. 202
Z643 Vyhledávání a přijímání výchov.a psycholog.zásahů,o nichž je známo,že jsou nebezp.a škodl. 227
Z644 Neshoda s poradci 190
Z65 Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi 192
Z650 Rozsudek v civilních a trestních řízeních bez uvěznění 192
Z651 Uvěznění a jiné zadržení 181
Z652 Problémy spojené s propuštěním z vězení 168
Z653 Problémy spojené s jinými zákonnými okolnostmi 192
Z654 Oběť zločinu a terorismu 177
Z655 Vystavení pohromě, válce a jiným nepřátelstvím 189
Z658 Jiné určené problémy spojené s psychosociálními okolnostmi 187
Z659 Problém spojený s neurčenými psychosociálními okolnostmi 174