Diagnoza skupiny Z80-Z99
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým podmínkám‚ ovlivňujícím zdravotní stav
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z80 Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze 210
Z800 Zhoubný novotvar trávicích orgánů v rodinné anamnéze 220
Z801 Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v rodinné anamnéze 257
Z802 Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v rodinné anamnéze 219
Z803 Zhoubný novotvar prsu v rodinné anamnéze 305
Z804 Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v rodinné anamnéze 234
Z805 Zhoubný novotvar močového ústrojí v rodinné anamnéze 200
Z806 Leukémie v rodinné anamnéze 206
Z807 Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v rodinné anamnéze 263
Z808 Zhoubný novotvar jiných orgánů nebo soustav v rodinné anamnéze 224
Z809 Neurčený zhoubný novotvar v rodinné anamnéze 236
Z81 Duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze 234
Z810 Duševní opoždění - mentální retardace - v rodinné anamnéze 223
Z811 Zneužívání - abusus - alkoholu v rodinné anamnéze 255
Z812 Zneužívání - abusus - tabáku v rodinné anamnéze 207
Z813 Zneužívání - abusus - jiné psychoaktivní látky v rodinné anamnéze 218
Z814 Zneužívání - abusus - jiných látek v rodinné anamnéze 196
Z818 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze 241
Z82 Některé vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze 216
Z820 Epilepsie a jiné nemoci nervové soustavy v rodinné anamnéze 239
Z821 Slepota a ztráta zraku v rodinné anamnéze 206
Z822 Hluchota a ztráta sluchu v rodinné anamnéze 226
Z823 Cévní příhoda mozková v rodinné anamnéze 216
Z824 Ischemická nemoc srdeční a jiné nemoci oběhové soustavy v rodinné anamnéze 259
Z825 Astma a jiné chronické nemoci dolních cest dýchacích v rodinné anamnéze 210
Z826 Artritida a jiné nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v rodinné anamnéze 217
Z827 Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v rodinné anamnéze 273
Z828 Jiné vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze, nezařazené jinde 346
Z83 Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze 299
Z830 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] v rodinné anamnéze 218
Z831 Jiné infekční a parazitární nemoci v rodinné anamnéze 228
Z832 Nem.krve,krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v rodinné anamnéze 277
Z833 Diabetes mellitus v rodinné anamnéze 269
Z834 Jiné nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v rodinné anamnéze 234
Z835 Onemocnění oční a ušní v rodinné anamnéze 235
Z836 Nemoci dýchací soustavy v rodinné anamnéze 232
Z837 Nemoci trávicí soustavy v rodinné anamnéze 276
Z84 Jiné stavy v rodinné anamnéze 233
Z840 Nemoci kůže a podkožního vaziva v rodinné anamnéze 226
Z841 Onemocnění ledvin a močovodu v rodinné anamnéze 222
Z842 Jiné nemoci močové a pohlavní soustavy v rodinné anamnéze 196
Z843 Pokrevenství v rodinné anamnéze 204
Z848 Jiné určené stavy v rodinné anamnéze 242
Z85 Zhoubný novotvar v osobní anamnéze 227
Z850 Zhoubný novotvar trávicích orgánů v osobní anamnéze 311
Z851 Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v osobní anamnéze 236
Z852 Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v osobní anamnéze 221
Z853 Zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze 225
Z854 Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v osobní anamnéze 254
Z855 Zhoubný novotvar močového ústrojí v osobní anamnéze 258
Z856 Leukémie v osobní anamnéze 249
Z857 Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v osobní anamnéze 228
Z858 Zhoubné novotvary jiných orgánů a soustav v osobní anamnéze 170
Z859 Neurčený zhoubný novotvar v osobní anamnéze 216
Z86 Některé jiné nemoci v osobní anamnéze 249
Z860 Jiné novotvary v osobní anamnéze 229
Z861 Infekční a parazitární nemoci v osobní anamnéze 329
Z862 Nem.krve a krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v osob.anamnéze 216
Z863 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v osobní anamnéze 197
Z864 Zneužívání - abusus - psychoaktivní látky v osobní anamnéze 224
Z865 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v osobní anamnéze 238
Z866 Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů v osobní anamnéze 305
Z867 Nemoci oběhové soustavy v osobní anamnéze 210
Z87 Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze 252
Z870 Nemoci dýchací soustavy v osobní anamnéze 228
Z871 Nemoci trávicí soustavy v osobní anamnéze 289
Z872 Nemoci kůže a podkožního vaziva v osobní anamnéze 219
Z873 Nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v osobní anamnéze 270
Z874 Nemoci močové a pohlavní soustavy v osobní anamnéze 274
Z875 Komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí v osobní anamnéze 209
Z876 Některé stavy vzniklé v perinatálním období v osobní anamnéze 233
Z877 Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v osobní anamnéze 282
Z878 Jiné určené stavy v osobní anamnéze 291
Z88 Alergie na léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 216
Z880 Alergie na penicilin v osobní anamnéze 227
Z881 Alergie na jiné antibiotické prostředky v osobní anamnéze 248
Z882 Alergie na sulfonamidy v osobní anamnéze 217
Z883 Alergie na jiné protiinfekční prostředky v osobní anamnéze 212
Z884 Alergie na anestetický prostředek v osobní anamnéze 215
Z885 Alergie na narkotický prostředek v osobní anamnéze 243
Z886 Alergie na analgetický prostředek v osobní anamnéze 262
Z887 Alergie na sérum a vakcinu v osobní anamnéze 227
Z888 Alergie na jiné léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 238
Z889 Alergie na neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 278
Z89 Získané chybění končetiny 263
Z890 Získané chybění prstu(-ů) ruky [včetně palce] jednostranné 220
Z891 Získané chybění ruky a zápěstí 215
Z892 Získané chybění horní končetiny nad zápěstím 233
Z893 Získané chybění obou horních končetin [kterákoliv úroveň] 208
Z894 Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku 218
Z895 Získané chybění nohy v nebo pod kolenem 245
Z896 Získané chybění nohy nad kolenem 225
Z897 Získané chybění obou dolních končetin [kterákoliv úroveň, vyjma samotné prsty] 230
Z898 Získané chybění horních a dolních končetin [kterákoliv úroveň] 226
Z899 Získané chybění končetin, NS 218
Z90 Získané chybění orgánů, nezařazené jinde 219
Z900 Získané chybění části hlavy a krku 224
Z901 Získané chybění prsu(-ů) 265
Z902 Získané chybění plíce [její části] 211
Z903 Získané chybění části žaludku 241
Z904 Získané chybění jiných částí trávicí soustavy 528
Z905 Získané chybění ledviny 227
Z906 Získané chybění jiných částí močového ústrojí 229
Z907 Získané chybění pohlavního(-ch) orgánu(-ů) 267
Z908 Získané chybění jiných orgánů 230
Z91 Rizikové faktory v osobní anamnéze, nezařazené jinde 242
Z910 Alergie jiná než na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze 242
Z911 Nedodržování lékařské předepsané diety a léčby v osobní anamnéze 243
Z912 Špatná osobní hygiena v osobní anamnéze 237
Z913 Nezdravé rozvržení spánku a bdění v osobní anamnéze 245
Z914 Psychické trauma nezařazené jinde, v osobní anamnéze 248
Z915 Sebepoškození v osobní anamnéze 245
Z916 Jiný tělesný úraz v osobní anamnéze 208
Z918 Jiné určené rizikové faktory nezařazené jinde, v osobní anamnéze 214
Z92 Lékařská léčba v osobní anamnéze 241
Z920 Antikoncepce v osobní anamnéze 237
Z921 Dlouhodobé (průběžné) užívání antikoagulancií v osobní anamnéze 392
Z922 Dlouhodobé (průběžné) užívání jiných léků v osobní anamnéze 228
Z923 Ozáření (iradiace) v osobní anamnéze 246
Z924 Velká operace, nezařazená jinde, v osobní anamnéze 379
Z925 Rehabilitační opatření v osobní anamnéze 233
Z926 Chemoterap.pro nádor.onem.v OA 256
Z928 Jiná lékařská léčba v osobní anamnéze 280
Z929 Lékařská léčba v osobní anamnéze, NS 244
Z93 Pacient s umělým vyústěním 252
Z930 Tracheostomie 321
Z931 Gastrostomie 228
Z932 Ileostomie 295
Z933 Kolostomie 231
Z934 Jiná umělá vyústění gastrointestinálního ústrojí 229
Z935 Cystostomie 214
Z936 Jiná umělá vyústění močového ústrojí 235
Z938 Jiné umělé vyústění 249
Z939 Umělé vyústění, NS 230
Z94 Pacient s transplantovaným orgánem a tkání 251
Z940 Transplantovaná ledvina 255
Z941 Transplantované srdce - srdeční transplantát 229
Z942 Plicní transplantát - transplantovaná plíce 246
Z943 Transplantované srdce a plíce 209
Z944 Transplantovaná játra 260
Z945 Transplantovaná kůže 223
Z946 Kostní transplantát 197
Z947 Transplantát rohovky 218
Z948 Jiný transplantovaný orgán a tkáň 327
Z949 Transplantovaný orgán a tkáň, NS 203
Z95 Pacient se srdečním a cévním implantátem a transplantátem 223
Z950 Přítomnost kardiostimulátoru 295
Z951 Přítomnost aortokoronárního bypassu pomocí štěpu 313
Z952 Přítomnost protetické (umělé) srdeční chlopně 232
Z953 Přítomnost xenogenní srdeční chlopně 254
Z954 Přítomnost jiné náhrady srdeční chlopně 247
Z955 Přítomnost koronárního angioplastického implantátu a štěpu 268
Z958 Přítomnost jiných srdečních a cévních implantátů a transplantátů 208
Z959 Přítomnost srdečního a cévního implantátu a transplantátu, NS 267
Z96 Pacient s jinými funkčními implantáty 259
Z960 Přítomnost urogenitálních implantátů 215
Z961 Přítomnost nitrooční čočky 514
Z962 Přítomnost otologických a audiologických implantátů 244
Z963 Přítomnost umělého hrtanu 228
Z964 Přítomnost endokrinních implantátů 225
Z965 Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů 249
Z966 Přítomnost ortopedických kloubních implantátů 450
Z967 Přítomnost jiných kostních a šlachových implantátů 287
Z968 Přítomnost jiných určených funkčních implantátů 383
Z969 Přítomnost funkčního implantátu, NS 222
Z97 Pacient s jinými pomůckami 206
Z970 Přítomnost umělého oka 193
Z971 Přítomnost umělé končetiny (úplné) (částečné) 232
Z972 Přítomnost zubní protetické pomůcky (úplné) (částečné) 244
Z973 Přítomnost brýlí a kontaktních čoček 219
Z974 Přítomnost zevní sluchové pomůcky (naslouchadla) 223
Z975 Přítomnost (nitroděložního) antikoncepčního prostředku 215
Z978 Přítomnost jiných určených pomůcek 196
Z98 Jiné pooperační stavy 247
Z980 Střevní bypass - přemostění - a anastomóza 233
Z981 Artrodéza 183
Z982 Přítomnost pomůcky pro drenáž cerebrospinálního moku 254
Z988 Jiné určené pooperační stavy 925
Z99 Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách, nezařazená jinde 311
Z990 Závislost na aspirátoru 193
Z991 Závislost na respirátoru 227
Z992 Závislost na renální dialýze 242
Z993 Závislost na pojízdném křesle 210
Z998 Závislost na jiných pomocných přístrojích a pomůckách 238
Z999 Závislost na neurčeném pomocném přístroji a pomůcce 221