Diagnoza skupiny Z80-Z99
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým podmínkám‚ ovlivňujícím zdravotní stav
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z80 Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze 215
Z800 Zhoubný novotvar trávicích orgánů v rodinné anamnéze 222
Z801 Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v rodinné anamnéze 265
Z802 Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v rodinné anamnéze 228
Z803 Zhoubný novotvar prsu v rodinné anamnéze 310
Z804 Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v rodinné anamnéze 236
Z805 Zhoubný novotvar močového ústrojí v rodinné anamnéze 200
Z806 Leukémie v rodinné anamnéze 209
Z807 Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v rodinné anamnéze 263
Z808 Zhoubný novotvar jiných orgánů nebo soustav v rodinné anamnéze 225
Z809 Neurčený zhoubný novotvar v rodinné anamnéze 237
Z81 Duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze 237
Z810 Duševní opoždění - mentální retardace - v rodinné anamnéze 224
Z811 Zneužívání - abusus - alkoholu v rodinné anamnéze 257
Z812 Zneužívání - abusus - tabáku v rodinné anamnéze 209
Z813 Zneužívání - abusus - jiné psychoaktivní látky v rodinné anamnéze 223
Z814 Zneužívání - abusus - jiných látek v rodinné anamnéze 196
Z818 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze 243
Z82 Některé vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze 216
Z820 Epilepsie a jiné nemoci nervové soustavy v rodinné anamnéze 247
Z821 Slepota a ztráta zraku v rodinné anamnéze 207
Z822 Hluchota a ztráta sluchu v rodinné anamnéze 230
Z823 Cévní příhoda mozková v rodinné anamnéze 216
Z824 Ischemická nemoc srdeční a jiné nemoci oběhové soustavy v rodinné anamnéze 266
Z825 Astma a jiné chronické nemoci dolních cest dýchacích v rodinné anamnéze 213
Z826 Artritida a jiné nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v rodinné anamnéze 219
Z827 Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v rodinné anamnéze 275
Z828 Jiné vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze, nezařazené jinde 349
Z83 Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze 309
Z830 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] v rodinné anamnéze 223
Z831 Jiné infekční a parazitární nemoci v rodinné anamnéze 228
Z832 Nem.krve,krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v rodinné anamnéze 280
Z833 Diabetes mellitus v rodinné anamnéze 269
Z834 Jiné nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v rodinné anamnéze 234
Z835 Onemocnění oční a ušní v rodinné anamnéze 236
Z836 Nemoci dýchací soustavy v rodinné anamnéze 233
Z837 Nemoci trávicí soustavy v rodinné anamnéze 281
Z84 Jiné stavy v rodinné anamnéze 237
Z840 Nemoci kůže a podkožního vaziva v rodinné anamnéze 226
Z841 Onemocnění ledvin a močovodu v rodinné anamnéze 223
Z842 Jiné nemoci močové a pohlavní soustavy v rodinné anamnéze 197
Z843 Pokrevenství v rodinné anamnéze 204
Z848 Jiné určené stavy v rodinné anamnéze 247
Z85 Zhoubný novotvar v osobní anamnéze 229
Z850 Zhoubný novotvar trávicích orgánů v osobní anamnéze 320
Z851 Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v osobní anamnéze 241
Z852 Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v osobní anamnéze 221
Z853 Zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze 225
Z854 Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v osobní anamnéze 260
Z855 Zhoubný novotvar močového ústrojí v osobní anamnéze 264
Z856 Leukémie v osobní anamnéze 249
Z857 Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v osobní anamnéze 229
Z858 Zhoubné novotvary jiných orgánů a soustav v osobní anamnéze 170
Z859 Neurčený zhoubný novotvar v osobní anamnéze 221
Z86 Některé jiné nemoci v osobní anamnéze 255
Z860 Jiné novotvary v osobní anamnéze 239
Z861 Infekční a parazitární nemoci v osobní anamnéze 333
Z862 Nem.krve a krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v osob.anamnéze 222
Z863 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v osobní anamnéze 197
Z864 Zneužívání - abusus - psychoaktivní látky v osobní anamnéze 225
Z865 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v osobní anamnéze 239
Z866 Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů v osobní anamnéze 308
Z867 Nemoci oběhové soustavy v osobní anamnéze 211
Z87 Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze 258
Z870 Nemoci dýchací soustavy v osobní anamnéze 229
Z871 Nemoci trávicí soustavy v osobní anamnéze 291
Z872 Nemoci kůže a podkožního vaziva v osobní anamnéze 219
Z873 Nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v osobní anamnéze 270
Z874 Nemoci močové a pohlavní soustavy v osobní anamnéze 282
Z875 Komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí v osobní anamnéze 210
Z876 Některé stavy vzniklé v perinatálním období v osobní anamnéze 233
Z877 Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v osobní anamnéze 285
Z878 Jiné určené stavy v osobní anamnéze 297
Z88 Alergie na léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 221
Z880 Alergie na penicilin v osobní anamnéze 227
Z881 Alergie na jiné antibiotické prostředky v osobní anamnéze 248
Z882 Alergie na sulfonamidy v osobní anamnéze 219
Z883 Alergie na jiné protiinfekční prostředky v osobní anamnéze 212
Z884 Alergie na anestetický prostředek v osobní anamnéze 215
Z885 Alergie na narkotický prostředek v osobní anamnéze 248
Z886 Alergie na analgetický prostředek v osobní anamnéze 262
Z887 Alergie na sérum a vakcinu v osobní anamnéze 227
Z888 Alergie na jiné léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 244
Z889 Alergie na neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 283
Z89 Získané chybění končetiny 264
Z890 Získané chybění prstu(-ů) ruky [včetně palce] jednostranné 220
Z891 Získané chybění ruky a zápěstí 215
Z892 Získané chybění horní končetiny nad zápěstím 233
Z893 Získané chybění obou horních končetin [kterákoliv úroveň] 209
Z894 Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku 218
Z895 Získané chybění nohy v nebo pod kolenem 251
Z896 Získané chybění nohy nad kolenem 225
Z897 Získané chybění obou dolních končetin [kterákoliv úroveň, vyjma samotné prsty] 230
Z898 Získané chybění horních a dolních končetin [kterákoliv úroveň] 226
Z899 Získané chybění končetin, NS 219
Z90 Získané chybění orgánů, nezařazené jinde 221
Z900 Získané chybění části hlavy a krku 224
Z901 Získané chybění prsu(-ů) 268
Z902 Získané chybění plíce [její části] 215
Z903 Získané chybění části žaludku 249
Z904 Získané chybění jiných částí trávicí soustavy 553
Z905 Získané chybění ledviny 230
Z906 Získané chybění jiných částí močového ústrojí 237
Z907 Získané chybění pohlavního(-ch) orgánu(-ů) 275
Z908 Získané chybění jiných orgánů 233
Z91 Rizikové faktory v osobní anamnéze, nezařazené jinde 243
Z910 Alergie jiná než na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze 242
Z911 Nedodržování lékařské předepsané diety a léčby v osobní anamnéze 247
Z912 Špatná osobní hygiena v osobní anamnéze 238
Z913 Nezdravé rozvržení spánku a bdění v osobní anamnéze 245
Z914 Psychické trauma nezařazené jinde, v osobní anamnéze 248
Z915 Sebepoškození v osobní anamnéze 245
Z916 Jiný tělesný úraz v osobní anamnéze 209
Z918 Jiné určené rizikové faktory nezařazené jinde, v osobní anamnéze 216
Z92 Lékařská léčba v osobní anamnéze 242
Z920 Antikoncepce v osobní anamnéze 245
Z921 Dlouhodobé (průběžné) užívání antikoagulancií v osobní anamnéze 409
Z922 Dlouhodobé (průběžné) užívání jiných léků v osobní anamnéze 237
Z923 Ozáření (iradiace) v osobní anamnéze 246
Z924 Velká operace, nezařazená jinde, v osobní anamnéze 384
Z925 Rehabilitační opatření v osobní anamnéze 235
Z926 Chemoterap.pro nádor.onem.v OA 256
Z928 Jiná lékařská léčba v osobní anamnéze 281
Z929 Lékařská léčba v osobní anamnéze, NS 249
Z93 Pacient s umělým vyústěním 256
Z930 Tracheostomie 329
Z931 Gastrostomie 236
Z932 Ileostomie 298
Z933 Kolostomie 239
Z934 Jiná umělá vyústění gastrointestinálního ústrojí 229
Z935 Cystostomie 214
Z936 Jiná umělá vyústění močového ústrojí 235
Z938 Jiné umělé vyústění 249
Z939 Umělé vyústění, NS 237
Z94 Pacient s transplantovaným orgánem a tkání 260
Z940 Transplantovaná ledvina 256
Z941 Transplantované srdce - srdeční transplantát 230
Z942 Plicní transplantát - transplantovaná plíce 246
Z943 Transplantované srdce a plíce 210
Z944 Transplantovaná játra 264
Z945 Transplantovaná kůže 223
Z946 Kostní transplantát 198
Z947 Transplantát rohovky 229
Z948 Jiný transplantovaný orgán a tkáň 337
Z949 Transplantovaný orgán a tkáň, NS 204
Z95 Pacient se srdečním a cévním implantátem a transplantátem 232
Z950 Přítomnost kardiostimulátoru 306
Z951 Přítomnost aortokoronárního bypassu pomocí štěpu 334
Z952 Přítomnost protetické (umělé) srdeční chlopně 235
Z953 Přítomnost xenogenní srdeční chlopně 255
Z954 Přítomnost jiné náhrady srdeční chlopně 253
Z955 Přítomnost koronárního angioplastického implantátu a štěpu 271
Z958 Přítomnost jiných srdečních a cévních implantátů a transplantátů 217
Z959 Přítomnost srdečního a cévního implantátu a transplantátu, NS 271
Z96 Pacient s jinými funkčními implantáty 265
Z960 Přítomnost urogenitálních implantátů 224
Z961 Přítomnost nitrooční čočky 528
Z962 Přítomnost otologických a audiologických implantátů 249
Z963 Přítomnost umělého hrtanu 228
Z964 Přítomnost endokrinních implantátů 227
Z965 Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů 250
Z966 Přítomnost ortopedických kloubních implantátů 463
Z967 Přítomnost jiných kostních a šlachových implantátů 296
Z968 Přítomnost jiných určených funkčních implantátů 393
Z969 Přítomnost funkčního implantátu, NS 225
Z97 Pacient s jinými pomůckami 206
Z970 Přítomnost umělého oka 193
Z971 Přítomnost umělé končetiny (úplné) (částečné) 232
Z972 Přítomnost zubní protetické pomůcky (úplné) (částečné) 245
Z973 Přítomnost brýlí a kontaktních čoček 219
Z974 Přítomnost zevní sluchové pomůcky (naslouchadla) 228
Z975 Přítomnost (nitroděložního) antikoncepčního prostředku 219
Z978 Přítomnost jiných určených pomůcek 204
Z98 Jiné pooperační stavy 247
Z980 Střevní bypass - přemostění - a anastomóza 240
Z981 Artrodéza 183
Z982 Přítomnost pomůcky pro drenáž cerebrospinálního moku 266
Z988 Jiné určené pooperační stavy 938
Z99 Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách, nezařazená jinde 320
Z990 Závislost na aspirátoru 194
Z991 Závislost na respirátoru 230
Z992 Závislost na renální dialýze 250
Z993 Závislost na pojízdném křesle 210
Z998 Závislost na jiných pomocných přístrojích a pomůckách 240
Z999 Závislost na neurčeném pomocném přístroji a pomůcce 221