Diagnoza skupiny Z80-Z99
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým podmínkám‚ ovlivňujícím zdravotní stav
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z80 Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze 209
Z800 Zhoubný novotvar trávicích orgánů v rodinné anamnéze 215
Z801 Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v rodinné anamnéze 251
Z802 Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v rodinné anamnéze 215
Z803 Zhoubný novotvar prsu v rodinné anamnéze 295
Z804 Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v rodinné anamnéze 229
Z805 Zhoubný novotvar močového ústrojí v rodinné anamnéze 197
Z806 Leukémie v rodinné anamnéze 205
Z807 Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v rodinné anamnéze 262
Z808 Zhoubný novotvar jiných orgánů nebo soustav v rodinné anamnéze 222
Z809 Neurčený zhoubný novotvar v rodinné anamnéze 236
Z81 Duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze 231
Z810 Duševní opoždění - mentální retardace - v rodinné anamnéze 219
Z811 Zneužívání - abusus - alkoholu v rodinné anamnéze 250
Z812 Zneužívání - abusus - tabáku v rodinné anamnéze 202
Z813 Zneužívání - abusus - jiné psychoaktivní látky v rodinné anamnéze 213
Z814 Zneužívání - abusus - jiných látek v rodinné anamnéze 195
Z818 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze 233
Z82 Některé vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze 216
Z820 Epilepsie a jiné nemoci nervové soustavy v rodinné anamnéze 235
Z821 Slepota a ztráta zraku v rodinné anamnéze 205
Z822 Hluchota a ztráta sluchu v rodinné anamnéze 223
Z823 Cévní příhoda mozková v rodinné anamnéze 215
Z824 Ischemická nemoc srdeční a jiné nemoci oběhové soustavy v rodinné anamnéze 250
Z825 Astma a jiné chronické nemoci dolních cest dýchacích v rodinné anamnéze 210
Z826 Artritida a jiné nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v rodinné anamnéze 214
Z827 Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v rodinné anamnéze 269
Z828 Jiné vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze, nezařazené jinde 343
Z83 Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze 290
Z830 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] v rodinné anamnéze 214
Z831 Jiné infekční a parazitární nemoci v rodinné anamnéze 222
Z832 Nem.krve,krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v rodinné anamnéze 277
Z833 Diabetes mellitus v rodinné anamnéze 268
Z834 Jiné nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v rodinné anamnéze 234
Z835 Onemocnění oční a ušní v rodinné anamnéze 231
Z836 Nemoci dýchací soustavy v rodinné anamnéze 227
Z837 Nemoci trávicí soustavy v rodinné anamnéze 271
Z84 Jiné stavy v rodinné anamnéze 227
Z840 Nemoci kůže a podkožního vaziva v rodinné anamnéze 223
Z841 Onemocnění ledvin a močovodu v rodinné anamnéze 219
Z842 Jiné nemoci močové a pohlavní soustavy v rodinné anamnéze 194
Z843 Pokrevenství v rodinné anamnéze 204
Z848 Jiné určené stavy v rodinné anamnéze 236
Z85 Zhoubný novotvar v osobní anamnéze 224
Z850 Zhoubný novotvar trávicích orgánů v osobní anamnéze 304
Z851 Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v osobní anamnéze 231
Z852 Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v osobní anamnéze 218
Z853 Zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze 225
Z854 Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v osobní anamnéze 247
Z855 Zhoubný novotvar močového ústrojí v osobní anamnéze 251
Z856 Leukémie v osobní anamnéze 244
Z857 Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v osobní anamnéze 227
Z858 Zhoubné novotvary jiných orgánů a soustav v osobní anamnéze 169
Z859 Neurčený zhoubný novotvar v osobní anamnéze 211
Z86 Některé jiné nemoci v osobní anamnéze 243
Z860 Jiné novotvary v osobní anamnéze 222
Z861 Infekční a parazitární nemoci v osobní anamnéze 329
Z862 Nem.krve a krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v osob.anamnéze 212
Z863 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v osobní anamnéze 196
Z864 Zneužívání - abusus - psychoaktivní látky v osobní anamnéze 218
Z865 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v osobní anamnéze 236
Z866 Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů v osobní anamnéze 296
Z867 Nemoci oběhové soustavy v osobní anamnéze 206
Z87 Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze 245
Z870 Nemoci dýchací soustavy v osobní anamnéze 222
Z871 Nemoci trávicí soustavy v osobní anamnéze 287
Z872 Nemoci kůže a podkožního vaziva v osobní anamnéze 216
Z873 Nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v osobní anamnéze 266
Z874 Nemoci močové a pohlavní soustavy v osobní anamnéze 269
Z875 Komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí v osobní anamnéze 208
Z876 Některé stavy vzniklé v perinatálním období v osobní anamnéze 231
Z877 Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v osobní anamnéze 277
Z878 Jiné určené stavy v osobní anamnéze 271
Z88 Alergie na léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 209
Z880 Alergie na penicilin v osobní anamnéze 222
Z881 Alergie na jiné antibiotické prostředky v osobní anamnéze 247
Z882 Alergie na sulfonamidy v osobní anamnéze 216
Z883 Alergie na jiné protiinfekční prostředky v osobní anamnéze 210
Z884 Alergie na anestetický prostředek v osobní anamnéze 214
Z885 Alergie na narkotický prostředek v osobní anamnéze 240
Z886 Alergie na analgetický prostředek v osobní anamnéze 260
Z887 Alergie na sérum a vakcinu v osobní anamnéze 225
Z888 Alergie na jiné léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 233
Z889 Alergie na neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 275
Z89 Získané chybění končetiny 258
Z890 Získané chybění prstu(-ů) ruky [včetně palce] jednostranné 216
Z891 Získané chybění ruky a zápěstí 211
Z892 Získané chybění horní končetiny nad zápěstím 232
Z893 Získané chybění obou horních končetin [kterákoliv úroveň] 208
Z894 Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku 218
Z895 Získané chybění nohy v nebo pod kolenem 238
Z896 Získané chybění nohy nad kolenem 225
Z897 Získané chybění obou dolních končetin [kterákoliv úroveň, vyjma samotné prsty] 229
Z898 Získané chybění horních a dolních končetin [kterákoliv úroveň] 222
Z899 Získané chybění končetin, NS 215
Z90 Získané chybění orgánů, nezařazené jinde 217
Z900 Získané chybění části hlavy a krku 219
Z901 Získané chybění prsu(-ů) 263
Z902 Získané chybění plíce [její části] 209
Z903 Získané chybění části žaludku 235
Z904 Získané chybění jiných částí trávicí soustavy 503
Z905 Získané chybění ledviny 222
Z906 Získané chybění jiných částí močového ústrojí 224
Z907 Získané chybění pohlavního(-ch) orgánu(-ů) 258
Z908 Získané chybění jiných orgánů 225
Z91 Rizikové faktory v osobní anamnéze, nezařazené jinde 242
Z910 Alergie jiná než na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze 241
Z911 Nedodržování lékařské předepsané diety a léčby v osobní anamnéze 239
Z912 Špatná osobní hygiena v osobní anamnéze 236
Z913 Nezdravé rozvržení spánku a bdění v osobní anamnéze 242
Z914 Psychické trauma nezařazené jinde, v osobní anamnéze 246
Z915 Sebepoškození v osobní anamnéze 243
Z916 Jiný tělesný úraz v osobní anamnéze 208
Z918 Jiné určené rizikové faktory nezařazené jinde, v osobní anamnéze 212
Z92 Lékařská léčba v osobní anamnéze 240
Z920 Antikoncepce v osobní anamnéze 231
Z921 Dlouhodobé (průběžné) užívání antikoagulancií v osobní anamnéze 377
Z922 Dlouhodobé (průběžné) užívání jiných léků v osobní anamnéze 223
Z923 Ozáření (iradiace) v osobní anamnéze 241
Z924 Velká operace, nezařazená jinde, v osobní anamnéze 370
Z925 Rehabilitační opatření v osobní anamnéze 231
Z926 Chemoterap.pro nádor.onem.v OA 255
Z928 Jiná lékařská léčba v osobní anamnéze 277
Z929 Lékařská léčba v osobní anamnéze, NS 242
Z93 Pacient s umělým vyústěním 245
Z930 Tracheostomie 313
Z931 Gastrostomie 218
Z932 Ileostomie 286
Z933 Kolostomie 223
Z934 Jiná umělá vyústění gastrointestinálního ústrojí 229
Z935 Cystostomie 213
Z936 Jiná umělá vyústění močového ústrojí 235
Z938 Jiné umělé vyústění 244
Z939 Umělé vyústění, NS 223
Z94 Pacient s transplantovaným orgánem a tkání 251
Z940 Transplantovaná ledvina 253
Z941 Transplantované srdce - srdeční transplantát 228
Z942 Plicní transplantát - transplantovaná plíce 242
Z943 Transplantované srdce a plíce 204
Z944 Transplantovaná játra 254
Z945 Transplantovaná kůže 223
Z946 Kostní transplantát 192
Z947 Transplantát rohovky 215
Z948 Jiný transplantovaný orgán a tkáň 319
Z949 Transplantovaný orgán a tkáň, NS 200
Z95 Pacient se srdečním a cévním implantátem a transplantátem 218
Z950 Přítomnost kardiostimulátoru 275
Z951 Přítomnost aortokoronárního bypassu pomocí štěpu 300
Z952 Přítomnost protetické (umělé) srdeční chlopně 225
Z953 Přítomnost xenogenní srdeční chlopně 253
Z954 Přítomnost jiné náhrady srdeční chlopně 243
Z955 Přítomnost koronárního angioplastického implantátu a štěpu 263
Z958 Přítomnost jiných srdečních a cévních implantátů a transplantátů 204
Z959 Přítomnost srdečního a cévního implantátu a transplantátu, NS 263
Z96 Pacient s jinými funkčními implantáty 254
Z960 Přítomnost urogenitálních implantátů 211
Z961 Přítomnost nitrooční čočky 499
Z962 Přítomnost otologických a audiologických implantátů 239
Z963 Přítomnost umělého hrtanu 227
Z964 Přítomnost endokrinních implantátů 225
Z965 Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů 244
Z966 Přítomnost ortopedických kloubních implantátů 438
Z967 Přítomnost jiných kostních a šlachových implantátů 281
Z968 Přítomnost jiných určených funkčních implantátů 372
Z969 Přítomnost funkčního implantátu, NS 216
Z97 Pacient s jinými pomůckami 205
Z970 Přítomnost umělého oka 189
Z971 Přítomnost umělé končetiny (úplné) (částečné) 231
Z972 Přítomnost zubní protetické pomůcky (úplné) (částečné) 240
Z973 Přítomnost brýlí a kontaktních čoček 219
Z974 Přítomnost zevní sluchové pomůcky (naslouchadla) 220
Z975 Přítomnost (nitroděložního) antikoncepčního prostředku 213
Z978 Přítomnost jiných určených pomůcek 194
Z98 Jiné pooperační stavy 244
Z980 Střevní bypass - přemostění - a anastomóza 226
Z981 Artrodéza 183
Z982 Přítomnost pomůcky pro drenáž cerebrospinálního moku 247
Z988 Jiné určené pooperační stavy 914
Z99 Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách, nezařazená jinde 304
Z990 Závislost na aspirátoru 191
Z991 Závislost na respirátoru 220
Z992 Závislost na renální dialýze 237
Z993 Závislost na pojízdném křesle 209
Z998 Závislost na jiných pomocných přístrojích a pomůckách 233
Z999 Závislost na neurčeném pomocném přístroji a pomůcce 220