Diagnoza skupiny Z80-Z99
Skupiny diagnoz
Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některým podmínkám‚ ovlivňujícím zdravotní stav
Filtr na titulek 
Titulek článku metadesc Zobrazení
Z80 Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze 230
Z800 Zhoubný novotvar trávicích orgánů v rodinné anamnéze 224
Z801 Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v rodinné anamnéze 278
Z802 Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v rodinné anamnéze 238
Z803 Zhoubný novotvar prsu v rodinné anamnéze 322
Z804 Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v rodinné anamnéze 239
Z805 Zhoubný novotvar močového ústrojí v rodinné anamnéze 202
Z806 Leukémie v rodinné anamnéze 218
Z807 Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v rodinné anamnéze 266
Z808 Zhoubný novotvar jiných orgánů nebo soustav v rodinné anamnéze 227
Z809 Neurčený zhoubný novotvar v rodinné anamnéze 241
Z81 Duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze 249
Z810 Duševní opoždění - mentální retardace - v rodinné anamnéze 227
Z811 Zneužívání - abusus - alkoholu v rodinné anamnéze 264
Z812 Zneužívání - abusus - tabáku v rodinné anamnéze 212
Z813 Zneužívání - abusus - jiné psychoaktivní látky v rodinné anamnéze 231
Z814 Zneužívání - abusus - jiných látek v rodinné anamnéze 198
Z818 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze 251
Z82 Některé vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze 219
Z820 Epilepsie a jiné nemoci nervové soustavy v rodinné anamnéze 262
Z821 Slepota a ztráta zraku v rodinné anamnéze 209
Z822 Hluchota a ztráta sluchu v rodinné anamnéze 240
Z823 Cévní příhoda mozková v rodinné anamnéze 218
Z824 Ischemická nemoc srdeční a jiné nemoci oběhové soustavy v rodinné anamnéze 278
Z825 Astma a jiné chronické nemoci dolních cest dýchacích v rodinné anamnéze 223
Z826 Artritida a jiné nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v rodinné anamnéze 228
Z827 Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v rodinné anamnéze 280
Z828 Jiné vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze, nezařazené jinde 354
Z83 Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze 320
Z830 Onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV] v rodinné anamnéze 233
Z831 Jiné infekční a parazitární nemoci v rodinné anamnéze 231
Z832 Nem.krve,krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v rodinné anamnéze 289
Z833 Diabetes mellitus v rodinné anamnéze 271
Z834 Jiné nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v rodinné anamnéze 237
Z835 Onemocnění oční a ušní v rodinné anamnéze 238
Z836 Nemoci dýchací soustavy v rodinné anamnéze 240
Z837 Nemoci trávicí soustavy v rodinné anamnéze 292
Z84 Jiné stavy v rodinné anamnéze 245
Z840 Nemoci kůže a podkožního vaziva v rodinné anamnéze 228
Z841 Onemocnění ledvin a močovodu v rodinné anamnéze 226
Z842 Jiné nemoci močové a pohlavní soustavy v rodinné anamnéze 199
Z843 Pokrevenství v rodinné anamnéze 207
Z848 Jiné určené stavy v rodinné anamnéze 261
Z85 Zhoubný novotvar v osobní anamnéze 239
Z850 Zhoubný novotvar trávicích orgánů v osobní anamnéze 329
Z851 Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v osobní anamnéze 253
Z852 Zhoubný novotvar jiných dýchacích a nitrohrudních orgánů v osobní anamnéze 225
Z853 Zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze 227
Z854 Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v osobní anamnéze 271
Z855 Zhoubný novotvar močového ústrojí v osobní anamnéze 282
Z856 Leukémie v osobní anamnéze 252
Z857 Jiné zhoubné novotvary mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v osobní anamnéze 231
Z858 Zhoubné novotvary jiných orgánů a soustav v osobní anamnéze 172
Z859 Neurčený zhoubný novotvar v osobní anamnéze 230
Z86 Některé jiné nemoci v osobní anamnéze 264
Z860 Jiné novotvary v osobní anamnéze 248
Z861 Infekční a parazitární nemoci v osobní anamnéze 344
Z862 Nem.krve a krvetvor.orgánů a některá onem.postihující mechanismus imunity v osob.anamnéze 238
Z863 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v osobní anamnéze 201
Z864 Zneužívání - abusus - psychoaktivní látky v osobní anamnéze 228
Z865 Jiné duševní poruchy a poruchy chování v osobní anamnéze 241
Z866 Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů v osobní anamnéze 324
Z867 Nemoci oběhové soustavy v osobní anamnéze 214
Z87 Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze 266
Z870 Nemoci dýchací soustavy v osobní anamnéze 231
Z871 Nemoci trávicí soustavy v osobní anamnéze 296
Z872 Nemoci kůže a podkožního vaziva v osobní anamnéze 221
Z873 Nemoci svalově-kosterní soustavy a pojivové tkáně v osobní anamnéze 272
Z874 Nemoci močové a pohlavní soustavy v osobní anamnéze 294
Z875 Komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí v osobní anamnéze 212
Z876 Některé stavy vzniklé v perinatálním období v osobní anamnéze 237
Z877 Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality v osobní anamnéze 295
Z878 Jiné určené stavy v osobní anamnéze 315
Z88 Alergie na léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 231
Z880 Alergie na penicilin v osobní anamnéze 230
Z881 Alergie na jiné antibiotické prostředky v osobní anamnéze 250
Z882 Alergie na sulfonamidy v osobní anamnéze 220
Z883 Alergie na jiné protiinfekční prostředky v osobní anamnéze 215
Z884 Alergie na anestetický prostředek v osobní anamnéze 218
Z885 Alergie na narkotický prostředek v osobní anamnéze 256
Z886 Alergie na analgetický prostředek v osobní anamnéze 264
Z887 Alergie na sérum a vakcinu v osobní anamnéze 229
Z888 Alergie na jiné léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 258
Z889 Alergie na neurčené léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze 292
Z89 Získané chybění končetiny 270
Z890 Získané chybění prstu(-ů) ruky [včetně palce] jednostranné 222
Z891 Získané chybění ruky a zápěstí 217
Z892 Získané chybění horní končetiny nad zápěstím 235
Z893 Získané chybění obou horních končetin [kterákoliv úroveň] 211
Z894 Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku 220
Z895 Získané chybění nohy v nebo pod kolenem 261
Z896 Získané chybění nohy nad kolenem 227
Z897 Získané chybění obou dolních končetin [kterákoliv úroveň, vyjma samotné prsty] 232
Z898 Získané chybění horních a dolních končetin [kterákoliv úroveň] 228
Z899 Získané chybění končetin, NS 223
Z90 Získané chybění orgánů, nezařazené jinde 224
Z900 Získané chybění části hlavy a krku 226
Z901 Získané chybění prsu(-ů) 277
Z902 Získané chybění plíce [její části] 223
Z903 Získané chybění části žaludku 261
Z904 Získané chybění jiných částí trávicí soustavy 592
Z905 Získané chybění ledviny 233
Z906 Získané chybění jiných částí močového ústrojí 246
Z907 Získané chybění pohlavního(-ch) orgánu(-ů) 291
Z908 Získané chybění jiných orgánů 244
Z91 Rizikové faktory v osobní anamnéze, nezařazené jinde 245
Z910 Alergie jiná než na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze 244
Z911 Nedodržování lékařské předepsané diety a léčby v osobní anamnéze 254
Z912 Špatná osobní hygiena v osobní anamnéze 242
Z913 Nezdravé rozvržení spánku a bdění v osobní anamnéze 247
Z914 Psychické trauma nezařazené jinde, v osobní anamnéze 251
Z915 Sebepoškození v osobní anamnéze 249
Z916 Jiný tělesný úraz v osobní anamnéze 211
Z918 Jiné určené rizikové faktory nezařazené jinde, v osobní anamnéze 218
Z92 Lékařská léčba v osobní anamnéze 245
Z920 Antikoncepce v osobní anamnéze 257
Z921 Dlouhodobé (průběžné) užívání antikoagulancií v osobní anamnéze 428
Z922 Dlouhodobé (průběžné) užívání jiných léků v osobní anamnéze 247
Z923 Ozáření (iradiace) v osobní anamnéze 248
Z924 Velká operace, nezařazená jinde, v osobní anamnéze 398
Z925 Rehabilitační opatření v osobní anamnéze 237
Z926 Chemoterap.pro nádor.onem.v OA 259
Z928 Jiná lékařská léčba v osobní anamnéze 284
Z929 Lékařská léčba v osobní anamnéze, NS 266
Z93 Pacient s umělým vyústěním 270
Z930 Tracheostomie 343
Z931 Gastrostomie 246
Z932 Ileostomie 308
Z933 Kolostomie 254
Z934 Jiná umělá vyústění gastrointestinálního ústrojí 231
Z935 Cystostomie 218
Z936 Jiná umělá vyústění močového ústrojí 237
Z938 Jiné umělé vyústění 252
Z939 Umělé vyústění, NS 245
Z94 Pacient s transplantovaným orgánem a tkání 272
Z940 Transplantovaná ledvina 257
Z941 Transplantované srdce - srdeční transplantát 232
Z942 Plicní transplantát - transplantovaná plíce 248
Z943 Transplantované srdce a plíce 211
Z944 Transplantovaná játra 274
Z945 Transplantovaná kůže 224
Z946 Kostní transplantát 199
Z947 Transplantát rohovky 238
Z948 Jiný transplantovaný orgán a tkáň 347
Z949 Transplantovaný orgán a tkáň, NS 205
Z95 Pacient se srdečním a cévním implantátem a transplantátem 242
Z950 Přítomnost kardiostimulátoru 324
Z951 Přítomnost aortokoronárního bypassu pomocí štěpu 366
Z952 Přítomnost protetické (umělé) srdeční chlopně 244
Z953 Přítomnost xenogenní srdeční chlopně 256
Z954 Přítomnost jiné náhrady srdeční chlopně 263
Z955 Přítomnost koronárního angioplastického implantátu a štěpu 275
Z958 Přítomnost jiných srdečních a cévních implantátů a transplantátů 226
Z959 Přítomnost srdečního a cévního implantátu a transplantátu, NS 288
Z96 Pacient s jinými funkčními implantáty 274
Z960 Přítomnost urogenitálních implantátů 233
Z961 Přítomnost nitrooční čočky 545
Z962 Přítomnost otologických a audiologických implantátů 261
Z963 Přítomnost umělého hrtanu 230
Z964 Přítomnost endokrinních implantátů 242
Z965 Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů 251
Z966 Přítomnost ortopedických kloubních implantátů 481
Z967 Přítomnost jiných kostních a šlachových implantátů 307
Z968 Přítomnost jiných určených funkčních implantátů 405
Z969 Přítomnost funkčního implantátu, NS 232
Z97 Pacient s jinými pomůckami 208
Z970 Přítomnost umělého oka 195
Z971 Přítomnost umělé končetiny (úplné) (částečné) 233
Z972 Přítomnost zubní protetické pomůcky (úplné) (částečné) 247
Z973 Přítomnost brýlí a kontaktních čoček 222
Z974 Přítomnost zevní sluchové pomůcky (naslouchadla) 239
Z975 Přítomnost (nitroděložního) antikoncepčního prostředku 229
Z978 Přítomnost jiných určených pomůcek 213
Z98 Jiné pooperační stavy 247
Z980 Střevní bypass - přemostění - a anastomóza 254
Z981 Artrodéza 184
Z982 Přítomnost pomůcky pro drenáž cerebrospinálního moku 279
Z988 Jiné určené pooperační stavy 960
Z99 Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách, nezařazená jinde 332
Z990 Závislost na aspirátoru 195
Z991 Závislost na respirátoru 240
Z992 Závislost na renální dialýze 256
Z993 Závislost na pojízdném křesle 211
Z998 Závislost na jiných pomocných přístrojích a pomůckách 241
Z999 Závislost na neurčeném pomocném přístroji a pomůcce 222